pro_bono
   

 

 

 
 
 
 

Individualių įmonių pertvarkymas 2010.02.01

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS (IĮ) PERTVARKYMAS Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ (UAB)

Pagrindinės priežastys, kodėl verta pertvarkyti IĮ į UAB:
• Nesėkmės atveju IĮ savininkas kreditoriams atsako visu šeimos turtu. Tuo tarpu UAB savininkai neatsako savo turtu. Rizikos sumažinimas dabartinėmis ekonomikos sąlygomis yra būtinas.
• UAB daug palankiau vertinama verslo partnerių, bankų ir klientų.
• Padidėjusi mokestinė našta, tenkanti individualioms įmonėms. Siūlome Jums kvalifikuotą teisinę pagalbą pertvarkant IĮ.

Kokybiškai atliksime šiuos darbus:
• Savininko sprendimo projekto parengimas;
• UAB įstatų paruošimas;
• Jūsų interesų atstovavimas notarų biure ir Juridinių asmenų registre;
• Žodinių teisinių konsultacijų teikimas procedūriniais klausimais.

Visa tai Jums galime pasiūlyti už geriausią kainą:
• 500 Lt – mūsų teisininkų paslaugos (PVM įskaičiuotas);
• 185 Lt – išlaidos Registrų centrui (73 Lt – juridinio asmens statuso įregistravimas, 92 Lt – UAB įstatų įregistravimas, 20 Lt – duomenų pakeitimas);
• 350 Lt – notaro mokestis;
• 50 Lt – viešas skelbimas dienraštyje;
Bendra kaina tik nuo 1085 Lt (PVM įskaičiuotas).

Jei susidomėjote šiuo pasiūlymu, maloniai prašome susisiekti su mumis.

Siūloma piliečiams leisti rinktis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą 2009.09.23

Seimui svarstyti teikiami įstatymų projektai, kuriais siūloma sudaryti galimybę patiems piliečiams pasirinkti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (Asmens tapatybės kortelės įstatymo 2, 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-1004, Žin., 2001, Nr. 97-3417; 2008, Nr. 76-3007; Asmens tapatybės kortelės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-1005, Žin., 2001, Nr. 97-3418; Paso įstatymo 2, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIP-1006, Žin., 2001, Nr. 99-3524; 2008, Nr. 87-3466; Administracinių teisės pažeidimų kodekso 200 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-1007, Žin., 1985, Nr. 1-1; 2002, Nr. 124-5623; Tarnybinio paso įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-1008, Žin., 2000, Nr. 7-178; 2003, Nr. 38-1655).

Šiais įstatymų projektais siūloma nustatyti, kad pilietis nuo 16 metų privalo turėti asmens tapatybės kortelę, jeigu jis neturi galiojančio paso, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė dokumentų dėl Lietuvos Respublikos paso išdavimo ar keitimo, ir taip sudaryti galimybę piliečiui pasirinkti reikiamą asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą. Įstatymų pakeitimais bus nustatyta piliečio teisė nuspręsti turėti asmens tapatybės kortelę, pasą, ar abu dokumentus.

Taip pat siūloma įtvirtinti nuostatą, kad piliečiui, praradusiam asmens tapatybės kortelę, tačiau turinčiam galiojantį pasą arba teisės aktų nustatyta tvarka pateikusiam dokumentus dėl paso išdavimo ar keitimo, nauja asmens tapatybės kortelė neišduodama, jei pilietis jos nepageidauja. Be to, nustatomas naujas asmens tapatybės kortelės negaliojimo pagrindas, t. y. ji negalioja piliečiui išdavus pasą su pakeistais asmens duomenimis.

Pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės įstatymą, tapatybės kortelė yra pagrindinis Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje bei vykti į tas užsienio valstybes, su kuriomis sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ar susitarimai. 16 metų sulaukę piliečiai per vieną mėnesį privalo kreiptis į įgaliotą instituciją dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo.

Lietuvos Respublikos paso įstatyme nurodyta, kad pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas vykti į užsienio valstybes. Pasas gali būti naudojamas ir Lietuvos Respublikoje. Pasą turėti neprivaloma, jis tėra išduodamas piliečio pageidavimu. Pagal esamą teisinį reguliavimą kiekvienas pilietis turi turėti asmens tapatybės kortelę, o tie piliečiai, kurie ketina vykti į užsienio valstybes, kurios asmens tapatybės kortelės nepripažįsta kaip kelionės dokumento, privalo gauti ir pasą.

Seimui svarstyti teikiamais įstatymų projektais ketinama sumažinti piliečių išlaidas valstybės rinkliavai uždviejų asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimą ar keitimą.

Seimas priėmė Prezidentės vetuotą Statybos įstatymą 2009.09.22

Seimas 2009 m. rugsėjo 22 d. priėmė Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės vetuotą Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (toliau – „Statybos įstatymas“), su visais jos pateiktais pasiūlymais, kurie išskirtiniais atvejais leis įteisinti ir nelegalias statybas (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2, 6, 20, 23, 29, 31, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymas Nr. XI-421, Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093, Nr. 124-5625; 2003, Nr. 104-4649, Nr. 123- 5592; 2004, Nr. 73-2545; 2005, Nr. 43-1355, Nr. 143-5175; 2006, Nr. 116-4402; 2007, Nr. 55-2127 ).

Prezidentė 2009 m. liepos 30 d. pateikė pataisas, kuriomis savavališkų statybų įteisinimas įmanomas tik išimties atvejais, kai statyba konkrečiame sklype pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus galima ir neprieštarauja privalomiems aplinkosaugos, kultūros paveldo, saugomų teritorijų teisės aktų reikalavimams, tačiau statytojas neturi statybos leidimo ar vykdydamas statybas nukrypo nuo parengto projekto.

Naujuoju įstatymu numatyta, kad ypatingu statiniu pagal naująjį statybos įstatymą laikomas ne tik statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos, yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai, visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių ar kultūros paveldo statinys, bet ir aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas. Įstatyme apibrėžiama ir pastato atnaujinimo (modernizavimo) sąvoka, apibrėžiant ją kaip statybos darbus, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas.

Įstatymas paildytas 231 straipsniu, kuriuo statybos leidimai išduodami supaprastinta tvarka. Pagal šią tvarką statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti:
1. prašymą;
2. sutartį su žemės savininku (valdytoju) dėl sklypo laikino naudojimo statybos metu tais atvejais, jeigu tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti statytojui (užsakovui) nuosavybės teise nepriklausančiame arba nuomos pagrindais nevaldomame žemės sklype. Tokią sutartį dėl valstybinės žemės laikino naudojimo žemės savininkas (valdytojas) parengia per 10 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) kreipimosi dienos;
3. Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą tipinį statinio projektą, pritaikytą konkrečiam atnaujinamam (modernizuojamam) pastatui, arba projektą, parengtą naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus, pastato techninės būklės įvertinimo išvadas ir (ar) kompiuterinę laikmeną su statinio projekto įrašu;
4. statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos pažymėjimą. Šio pažymėjimo nereikia dėl statinių, kurie negali būti atskiri nekilnojamojo turto kadastro objektai, – tokiais atvejais pateikiami statinio nuosavybės teisę arba kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, taip pat turimi kadastriniai matavimai, statinio planai, brėžiniai, schemos ir panašiai.

Pilnametystės sulaukę asmenys privalės deklaruoti turimą turtą

Vyriausybė 2009 m. rugsėjo 02 d. pritarė Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimams, kuriuose numatyta, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai, sulaukę 18 metų, ir į Lietuvą nuolat gyventi atvykstantys asmenys, vieną kartą, t. y. tada, kai jie sulaukia 18 metų arba atvyksta gyventi į Lietuvą, turės deklaruoti įstatyme numatytą savo turtą, jeigu jo turi. Toks Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimų projektas teikiamas Seimui (Lietuvos Respublikos Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2, 3, 5, 9 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 71 straipsniu įstatymas, Žin., 1996, Nr. 50-1197; 2003, Nr. 123-5583; 2004, Nr. 47-1551; 2005, Nr. 18-577; 2008, Nr. 138-5445).

Siūloma įstatymo nuostata, kad minėti gyventojai privalėtų pateikti turto deklaracijas tik tuo atveju, jeigu tų metų, kai jiems sukanka 18 metų ar jie įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvoje, gruodžio 31 d. jie turės įstatyme nurodyto deklaruotino turto.

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, sulaukę 18 metų, ir į Lietuvą nuolat gyventi atvykstantys asmenys turėtų deklaruoti tokį turtą:
1. Nekilnojamuosius daiktus, įskaitant nebaigtus statyti statinius, kurių nuosavybės teisės nėra įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
2. lėšas, turimas ne Lietuvos Respublikos bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 10 000 litų;
3. meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršija 10 000 litų;
4. pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 2000 litų;
5. paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 2000 litų;
6. vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršija 2000 litų.

Pagal projekto nuostatas turtą turės deklaruoti ir tie gyventojai, kurie 2004-2009 m. sulaukė 18 metų arba tais metais įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvoje. Šie gyventojai privalės deklaruoti 2009 metų gruodžio 31 d. turimą deklaruotiną turtą. Be to, nustatyta, kad tuo atveju, jeigu gyventojas turto nedeklaravo, šiuo turtu ateityje negalės būti pagrindžiami kito turto įsigijimo šaltiniai. Taip pat, jeigu dėl gyventojo pradėtas mokestinis patikrinimas ar ikiteisminis tyrimas, siūloma eliminuoti galimybę savanoriškai pateikti arba patikslinti atitinkamo laikotarpio turto deklaracijas. Jeigu deklaracija ir būtų pateikta, kompetentinga valstybės institucija į ją neatsižvelgtų ir jos nevertintų.

Į viršų

 

 

 

 


PRADŽIA | APIE MUS | VEIKLOS SRITYS | PRO BONO | KARJERA | KONTAKTAI

Atsakomybės ribojimas ir autorių teisės © ECOLEX BALTIC 2008