pro_bono
   

 

 

 
 
 
 

Seimas priėmė Prezidentės vetuotą Statybos įstatymą 2009.09.22

Seimas 2009 m. rugsėjo 22 d. priėmė Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės vetuotą Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (toliau – „Statybos įstatymas“), su visais jos pateiktais pasiūlymais, kurie išskirtiniais atvejais leis įteisinti ir nelegalias statybas (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2, 6, 20, 23, 29, 31, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymas Nr. XI-421, Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093, Nr. 124-5625; 2003, Nr. 104-4649, Nr. 123-5592; 2004, Nr. 73-2545; 2005, Nr. 43-1355, Nr. 143-5175; 2006, Nr. 116-4402; 2007, Nr. 55-2127 ).

Prezidentė 2009 m. liepos 30 d. pateikė pataisas, kuriomis savavališkų statybų įteisinimas įmanomas tik išimties atvejais, kai statyba konkrečiame sklype pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus galima ir neprieštarauja privalomiems aplinkosaugos, kultūros paveldo, saugomų teritorijų teisės aktų reikalavimams, tačiau statytojas neturi statybos leidimo ar vykdydamas statybas nukrypo nuo parengto projekto.

Naujuoju įstatymu numatyta, kad ypatingu statiniu pagal naująjį statybos įstatymą laikomas ne tik statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos, yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai, visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių ar kultūros paveldo statinys, bet ir aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas. Įstatyme apibrėžiama ir pastato atnaujinimo (modernizavimo) sąvoka, apibrėžiant ją kaip statybos darbus, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas.

Įstatymas paildytas 231 straipsniu, kuriuo statybos leidimai išduodami supaprastinta tvarka. Pagal šią tvarką statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti:
1. prašymą;
2. sutartį su žemės savininku (valdytoju) dėl sklypo laikino naudojimo statybos metu tais atvejais, jeigu tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti statytojui (užsakovui) nuosavybės teise nepriklausančiame arba nuomos pagrindais nevaldomame žemės sklype. Tokią sutartį dėl valstybinės žemės laikino naudojimo žemės savininkas (valdytojas) parengia per 10 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) kreipimosi dienos;
3. Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą tipinį statinio projektą, pritaikytą konkrečiam atnaujinamam (modernizuojamam) pastatui, arba projektą, parengtą naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus, pastato techninės būklės įvertinimo išvadas ir (ar) kompiuterinę laikmeną su statinio projekto įrašu;
4. statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos pažymėjimą. Šio pažymėjimo nereikia dėl statinių, kurie negali būti atskiri nekilnojamojo turto kadastro objektai, – tokiais atvejais pateikiami statinio nuosavybės teisę arba kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, taip pat turimi kadastriniai matavimai, statinio planai, brėžiniai, schemos ir panašiai.

 

Grįžti

 

 

 

 


PRADŽIA | APIE MUS | VEIKLOS SRITYS | PRO BONO | KARJERA | KONTAKTAI

Atsakomybės ribojimas ir autorių teisės © ECOLEX BALTIC 2008